Definicija ugovora: Ugovor predstavlja saglasnu izjavu volja dva ili više lica upravljenu na postizanje određenog cilja - jedna od definicija ugovora.

Pravno regulisanje sponzorstva

Sa pravne tačke gledišta sponzortvo je davanje za koje postoji protuusluga (reklama) sponzor daje novac ili robu a primalac sponzorstva ga zauzvrat reklamira isticanjem sponzora tj. firme (brenda) na sportskim priredbama, dresovima itd. Sponzortvo je dakle davanje sa protivčinidbom (dvostrano obavezni ugovor) postoje dvije činidbe i za sponzorstvo je potrebno sastaviti ugovor u pisanoj formi kojim će se urediti prava i obaveze davaoca i primaoca sponzorstva.

Sponzorstvo u sportu konkretno u karateu predstavlja jedan od najefikasnjih „alata“ u današnjem marketingu, sponzorisanjem pojedinca (sportistu) ili kluba sponzor obezbeđuje važan izvor prihoda  sponzorisanom za dalje bavljenje sportom i postizanjem vrhunskih rezultata.

Prisutnost velikog broja brendova sportske opreme u karate sportu a među vodećima su arawaza i adidas itd, iziskuju veća ulaganja u promociju i prisutnost ostalih brendova na takmičenjima  i direktnim sponzorisanjem karatista pojedinačno. Primjer Arawaza je sponzor WKF – a na najvećim takmičenjima koja se organizuju od strane ove federacije, tako i Adidas je potpisao sponzorski ugovor 2015 godine sa Rafaelom Aghayevim jednim od najuspešnijih karatista u istoriji karatea, Aghayev još uvijek koristi opremu adidasa tako da se da pretpostavit da je ugovor iz 2015 godine produžen. Prema do sada napisanom sponzori se opredjeljuju najčešće za sledeće oblike sponzorstva:

Sponzorstvo sportskih organizacija (klubovi, savezi)

Sponzorstvo takmičenja (međunarodna i nacionalna takmičenja)

Sponzorstvo pojedinačnog sportsite 

Istorijat sportskog sponzorstva

Sponzorstvo u sportu je u zadnjih 50 do 60 godina bilo u povoju, dok je dvije, tri decenije unazad može se potvrditi da je jedan od glavnih vidova sponzorstva koje se mjeri u vrijednosti od nekoliko milijardi dolara.

Može se potvrdno odgovoriti da če sportsko sponzorstvo u budućnosti povećati, kao dokaz može poslužiti trenutno stanje u sportu za primjer se može uzeti fudbal gdje se na godišnjem nivou vrijednost sponzorskih ugovora može mjeriti desetinama miliona eura.